NY LAG OM VISSELBLÅSNING

En ny tvingande lag om visselblåsning träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att företag med minst 50 arbetstagare är skyldiga att upprätta en intern rapporteringskanal för visselblåsare, ett s.k. visselblåsarsystem, i syfte att möjliggöra en säker rapportering av missförhållanden som förekommer i arbetsgivares verksamhet.

Vilka anses vara visselblåsare?

Med visselblåsare avses i detta sammanhang anställda, konsulter, praktikanter och andra personer som befinner sig i en arbetsliknande situation, vilka i arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar detta. En person kan ha rätt att rapportera missförhållanden innan denne börjat arbeta i en verksamhet, under arbetets gång, och efter personen avslutat sin anställning eller arbetsrelation.

Vilka missförhållanden ska rapporteras?

Enligt den nya lagen ska rapportering avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram eller som avser överträdelser av viss utpekad EU-lagstiftning, såsom behandling av personuppgifter (GDPR), penningtvätt, miljöskydd, hälsa och säkerhet och korruption. Vi uppmuntrar härutöver visselblåsare att också rapportera andra allvarliga missförhållanden och förseelser som begåtts av personer i ledande ställning hos oss.

Vilket skydd ska du som visselblåsare garanteras?

Den nya lagen stadgar att visselblåsare som rapporterar missförhållanden i enlighet med lagen ska garanteras ett skydd mot repressalier. Visselblåsare får inte heller hållas ansvariga för att ha åsidosatt eventuell tystnadsplikt, under förutsättning att de vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet.

Hur rapporteras missförhållanden?

Visselblåsare ska ha rätt att rapportera missförhållanden muntligen, skriftligen och via fysiska möten. Visselblåsare ska dessutom ha rätt att rapportera missförhållanden utan att avslöja sin identitet.

Vårt visselblåsarsystem

Stampen Media har tillsammans med Whistleblower Software och MAQS Advokatbyrå implementerat ett digitalt, krypterat och helt säkert visselblåsarsystem enligt ovan och uppmuntrar den som får kännedom om missförhållanden i organisationen att rapportera dessa. Systemet går bland annat att hitta via följande länk: https://whistleblowersoftware.com/secure/94e7cee0-7482-4c54-a8d6-ac03fe657d57 där du även kan hitta mer information om hur rapportering av missförhållanden går till.