PRESSMEDDELANDE

Stampens uppdelning klar

2018-12-20

Stampens planerade uppdelning i två självständiga koncerner är nu genomförd. Mediegruppen Stampen Media och tryckerikoncernen V-TAB är därmed frikopplade från varandra. Uppdelningen har skett genom utdelning av aktierna i Stampen Media.

– Ett gediget arbete och en utpräglad samsyn kring uppdelningens fördelar har gjort att vi lyckats genomföra denna genomgripande strukturförändring snabbare än planerat, säger Martin Alsander, avgående koncernchef för Stampengruppen

– Uppdelningen skapar de bästa möjligheterna för bolagen att utvecklas på sina respektive marknader. Stampen Media har nyligen passerat 50 000 digitala prenumeranter och kan fortsätta fokusera på det för tidningsbranschen så nödvändiga omställningsarbetet. Samtidigt ges V-TAB nya förutsättningar att fortsätta satsningarna på nya segment och befästa positionen som Nordens ledande tryckerikoncern, fortsätter Martin Alsander

Till ordförande för Stampen Media AB har Martin Alsander utnämnts med Peter Hjörne som vice ordförande. Stefan Johnsson, med ett förflutet som finanschef för Volvo AB, blir ordförande i V-TAB Holding AB med Martin Alsander som vice ordförande.

Som vd:ar i de båda koncernerna fortsätter Johan Hansson (Stampen Media) och Peder Schumacher (V-TAB).

Samtidigt som uppdelningen sker förenklas också ägarstrukturen i V-TAB koncernen. Minoritetsägarna i V-TAB AB har genom apportemission flyttat upp sitt ägande till moderbolaget V-TAB Holding AB. Samtidigt har V-TAB Holding AB köpt tillbaka de utestående aktierna i V-TAB AB från Eskilstuna Kuriren och Mittmedia, vilket innebär att moderbolaget nu kontrollerar 100% av aktierna.