PRESSMEDDELANDE

Stark återhämtning av Stampengruppen

Under årets första sex månader har Stampen återgått till normal aktivitet efter förra årets rekonstruktion av koncernens balansräkning. Koncernen redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar om 86 mkr, en förbättring med 78 mkr mot föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive utbetalning av ackordslikvid om 250 mkr, är positivt med 140 mkr. Koncernens nettoskuld har minskat från 862 mkr till 255 mkr de senaste 12 månaderna.

– Det känns bra att kunna redovisa ett positivt resultat för halvåret och att vi uppnått en efterlängtad finansiell stabilitet. Våra verksamheter har kunnat återhämta sig och fått möjlighet att fokusera på affären och att anpassa sig till en allt mer digital tillvaro, säger Martin Alsander, koncernchef Stampengruppen.

– Den stora utmaningen för branschen är fortsatt tappet i annonsintäkter i papperstidningarna. Men upplagorna har varit mer stabila än på länge och vi ser att nya digitala läsarintäkter kommer att bidra positivt till medieverksamhetens intäkter framöver, fortsätter Martin Alsander.

Några händelser från det första halvåret (delårsrapporten i sin helhet under ’Finansiellt’: 

– Ackordslikviden om 250 mkr har återbetalats och verksamheterna har återfått normaliserade kredittider.

– Johan Hansson tillträdde som ny VD för Stampen Media i mars och har genomfört flera ledningsförändringar i syfte att möjliggöra nya satsningar på innehåll, kvalitet och digitala läsarintäkter.

– Christofer Ahlqivst tillträdde som ny chefredaktör för Göteborgs-Posten i april och har inlett arbetet med att integrera print- och digitalredaktionerna på tidningen till en redaktion med fokus på kanaloberoende publicering.

– Plustjänster för digital läsning har lanserats för Bohusläningen och Stömstads Tidning med gott resultat. Plustjänster kommer att lanseras för övriga titlar, inklusive Göteborgs-Posten, under andra halvan av 2017.

– Produktionseffektiviteten inom tryckeriverksamheten V-TAB har utvecklats positivt och investeringar har genomförts för att säkerställa framtida volymer.

– Distributionsbolaget VTD ökar sina intäkter med 20% från post och varubrev.

För mer information kontakta:

Anna Wiking, presskontakt Stampen
031-62 43 70, anna.wiking@stampen.com